Hold dig opdateret Keep up

Få nyt om videnskaben ind i din mailboks eller rss-læser Get news about science in your mailbox or RSS reader

news letter icon Tilmeld dig nyhedsbrevet Sign up for newsletter

RSS feed icon Abonner på RSS-feeds Subscribing to RSS feeds

Spørg Videnskaben Ask Science

Kan man blive syg af kun én bakterie? Can you become sick of only one bacterium?

Få svaret på ugens spørgsmål Get answers to questions this week

Partnere Partners


Sponsorer: Sponsors:

- Forsknings- og - Research and
Innovationsstyrelsen Innovation
- Det Strategiske - Strategic
Forskningsråd Research
- Det Frie Forskningsråd - The Freedom Research
- Danmarks Elektroniske Fag-  og Forskningsbibliotek - Denmark's Electronic Research Library
- Kulturministeriet - Ministry of Culture

Mediepartnere: Media Partners:
- Danmarks Radio - Danmarks Radio
- Forskning.no - Forskning.no
- Nature & Science TV - Nature & Science TV
- Aktuel Naturvidenskab - Current Science
- Magasinet Humaniora - Magazine Humanities
- Polarfronten - Polar Front
- Ny Viden - New Knowledge
- Planteforskning.dk - Planteforskning.dk

Samarbejdspartnere: Partners:
- Danmarks Tekniske - Danmarks Tekniske
Universitet University

- Aalborg Universitet - Aalborg University

- Roskilde Universitet - Roskilde University
- IT-Universitetet - IT University
- Copenhagen Business - Copenhagen Business
School (CBS) School (CBS)
- Experimentarium - Experimentarium
- Det Sundhedsvidenskabe- - The Health Scientific -
lige Fakultet, Københavns just Fakultet, Københavns
Universitet University
- Det Biovidenskabelige - The Life Sciences
Fakultet, Københavns Fakultet, Københavns
Universitet University
- Det Farmaceutiske - The Pharmaceutical
Fakultet, Københavns Fakultet, Københavns
Universitet University
- Det Humanistiske - The Humanist
Fakultet, Københavns Fakultet, Københavns
Universitet University
- Det Naturvidenskabelige - The Natural
Fakultet, Syddansk Fakultet, Syddansk
Universitet University
- Det Tekniske Fakultet, - The Technical Faculty,
Syddansk Universitet University
- Det Sundhedsviden- - The Health Knowledge
skabelige Fakultet, equal Fakultet,
Syddansk Universitet University
- Det Samfundsviden- - The Knowledge Society
skabelige Fakultet, equal Fakultet,
Syddansk Universitet University
- Det Humanistiske - The Humanist
Fakultet, Faculty,
Syddansk Universitet University
- Handelshøjskolen, - Business School,
Aarhus Universitet Aarhus University
- Det humanistiske - The humanist
Fakultet, Faculty,
Aarhus Universitet Aarhus University
- Danmarks - Denmark
Miljøundersøgelser, Environmental,
Aarhus Universitet Aarhus University
- Det naturvidenskabelige - The science
Fakultet, Faculty,
Aarhus Universitet Aarhus University
- Det Samfundsviden- - The Knowledge Society
skabelige Fakultet, equal Fakultet,
Aarhus Universitet Aarhus University
-Videnscenter for -Center for
Arbejdsmiljø Work
- Det jordbrugsviden- - The farming knowledge
skabelige Fakultet, equal Fakultet,
Aarhus Universitet Aarhus University
- iNANO, - INANO,
Aarhus Universitet Aarhus University
- Statens Museum for Kunst - Statens Museum for Kunst
- Nationalmuseet - National Museum
- SFI - Det Nationale - SFI - National
Forskningscenter for Research Center for
Velfærd Welfare
- Det Nationale Forsknings- - The National Research
center for Arbejdsmiljø Center for Work
- GEUS - GEUS
- KVINFO - KVINFO
- Alexandra Instituttet - Alexandra Institute
- Danmarks Biblioteksskole - Denmark Biblioteksskole
- Det Nationale Netværk for - The National Network for
Teknologioverførsel Technology Transfer
- Tycho Brahe Planetarium - Tycho Brahe Planetarium
- Unge Forskere - Young Researchers
- Danish Obesity Research - Danish Obesity Research
Centre Center
- DIIS – Dansk Institut for - DIIS - Danish Institute for
Internationale Studier International Studies

Dansk forsker: Eksplosivt nanomateriale fundet i støvet fra World Trade Center Danish scientist: nano explosive material found in the dust from the World Trade Center

3. 3. april 2009 kl. April 2009 kl. 21:04 21:04

World Trade Center styrtede måske i grus, fordi nogen havde anbragt brandbart nanomateriale i bygningerne, og ikke fordi to fly hamrede ind i dem. World Trade Center crashed perhaps gravel because someone had placed combustible nano materials in the buildings, and not because the two aircraft was throbbing in them. Analyser af støvet efter WTC er netop offentliggjort i en videnskabelig artikel af bl.a. Analysis of the dust after the WTC has just published a scientific article, including en dansk kemiker. a Danish chemist.


Asbestos and glass flew around New York streets when the Twin Towers collapsed after the attack on the World Trade Center 11 September 2001. Now it appears that these materials had company in the dust of højenergetisk material which might have melted the supporting structure of the Twin Towers. (Photo: Federal Emergency Management Agency)

Asbest og glasfiber fløj rundt i New Yorks gader, da tvillingetårnene styrtede sammen efter angrebet på World Trade Center 11. Asbestos and glass flew around New York streets when the Twin Towers collapsed after the attack on the World Trade Center 11 september 2001. September 2001. Nu ser det ud til, at materialerne havde selskab i støvet af højenergetisk materiale, som måske har smeltet den bærende struktur i tvillingetårnene. Now it appears that these materials had company in the dust of højenergetisk material which might have melted the supporting structure of the Twin Towers. (Foto: Federal Emergency Management Agency) (Photo: Federal Emergency Management Agency)

Det var tilsyneladende ikke kun kontormaterialer, vægge og lofter, som blev pulveriseret og spredt ud over store dele af Manhattan, da World Trade Center i 2001 blev ramt af to fly under et voldsomt terrorangreb mod USA. It was apparently not only office equipment, walls and ceilings, which were pulverized and spread over large parts of Manhattan as the World Trade Center in 2001 was hit by two aircraft during a violent terrorist attacks against the United States.

Støvet indeholdt ifølge en videnskabelig artikel også rester af vellavet nanotermit - et specialfremstillet materiale med så meget energi, at det kan udvikle enorm varme og være decideret eksplosivt (se boks i bunden af artiklen). The dust contained, according to a scientific article also traces of well-nanotermit - a custom-made material with so much energy that it can develop tremendous heat and be decidedly explosive (see box at the bottom of the article).

Den kemiske reaktion danner flydende metal, der med temperaturer på omkring 2.500 grader celsius kan have smeltet de stålbjælker, som var kernen i tårnene i World Trade Center. The chemical reaction forms the liquid metal, with temperatures around 2500 degrees Celsius may have melted the steel beams that were the core of the towers of the World Trade Center.

»Eksplosiver i World Trade Center« 'Explosives into the World Trade Center'

Den aktive nanotermit - også kaldet supertermit - er fundet af en international gruppe gennem grundige analyser af fire forskellige støvprøver, som blev samlet sammen på Manhattan i New York i timerne og dagene efter terrorangrebet 11. The active nanotermit - also called supertermit - found by an international group through careful analysis of four different dust samples that were grouped together in Manhattan in New York in hours and days after the terrorist attacks on 11 september 2001. September 2001.

De opsigtsvækkende resultater er netop offentliggjort i The Open Chemical Physics Journal - et peer-reviewed tidsskrift, som er frit tilgængeligt på nettet. The spectacular performance has just published in The Open Chemical Physics Journal - a peer-reviewed journal that is freely available online. Peer-review betyder, at analyser og resultater i artiklen er gennemgået og blåstemplet af professionelle fagfolk. Peer review means that the analysis and findings in the article has been reviewed and endorsed by professional practitioners.

Én af artiklens ni forfattere er Niels Harrit, lektor på Kemisk Institut på Københavns Universitet. One of nine authors of the article is Niels Harrit, Associate Professor of Chemistry Institute of the University of Copenhagen.

»Det her er et gennembrud rent fagligt. "This is a purely technical breakthrough. Det er første gang, nogen påviser på højeste videnskabelige plan, at der var eksplosiver i World Trade Center,« siger Niels Harrit til videnskab.dk. This is the first time ever showing at the highest scientific level, that there were explosives in the World Trade Center, "said Niels Harrit to videnskab.dk.

Kontrolleret nedrivning Controlled demolition

Ifølge Niels Harrit passer fundet godt til optagelser fra 11. According to Niels Harrit matches found for recordings from 11 september af flydende metal, som løber ud af tårnene umiddelbart inden, de styrter sammen. September of liquid metal flowing out of the towers just before they collapse. Og det forklarer, hvorfor der mange uger senere stadig var søer af smeltet jern i ruinerne af tårnene. And it explains why many weeks later, still lakes of molten iron in the rubble of the towers.

Samtidig tilbyder opdagelsen en logisk forklaring på, hvorfor de 400 meter høje tårne kunne styrte lodret sammen med en hastighed tæt på frit fald, selvom de normalt blev holdt oppe af solide stålkonstruktioner, der var bygget til at modstå f.eks. While the discovery offers a logical explanation of why the 400-meter high towers could overthrow vertically with a speed close to free fall, although they usually held up by solid steel structures that were built to withstand such. kolliderende fly . conflicting aircraft.

»Observationerne indikerer, at der er blandt andet er brugt nanotermit, og resultaterne fra vores analyser er helt i overensstemmelse med, at der var tale om en kontrolleret nedrivning af tårnene,« siger Niels Harrit og tilføjer, at den sprængstoflignende blanding må have været plantet i selve bygningerne. "Observations indicate that there is one other used nanotermit, and results from our analysis is entirely consistent with the fact that it was a controlled demolition of the towers," said Niels Harrit, adding that the explosive-like mixture may have been planted in the buildings.

»Termitten kan ikke være kommet fra de to fly. 'Termites can not come from the two planes. Nanotermit skal ligesom andre sprængstoffer placeres ordentligt og tæt på de bærende stålbjælker, mens selve sprængningen kan styres elektronisk,« lyder det fra Niels Harrit. Nanotermit be like other explosives placed extremely close to the main beams, while the detonation can be controlled electronically, "says the Niels Harrit.

Spor af mange tons termit Traces of many tonnes of termites
The group of authors have found such characteristic red / gray pieces ( 'chips') in all four dust samples were collected in New York immediately after the terrorist attacks 11 September. The red layers contain carbon, oxygen, aluminum, silicon and iron in a proportion according to the authors fit nanotermit. Splinter are magnetic. (Photo: Niels Harrit)

Gruppen af forfattere har fundet disse karakteristiske rød/grå splinter ('chips') i alle fire støvprøver, der blev indsamlet i New York umiddelbart efter terrorangrebet 11. The group of authors have found such characteristic red / gray pieces ( 'chips') in all four dust samples were collected in New York immediately after the terrorist attacks 11 september. September. Det røde lag indeholder kulstof, oxygen, aluminium, silicium og jern i et forhold, der ifølge forfatterne passer til nanotermit. Splinterne er magnetiske.(Foto: Niels Harrit) The red layers contain carbon, oxygen, aluminum, silicon and iron in a proportion according to the authors fit nanotermit. Splinter are magnetic. (Photo: Niels Harrit)

Den største officielle undersøgelse af angrebet på tårnene 11. The most official study of the attack on the towers 11 september har ikke analyseret ruiner eller støv for rester af termit eller sprængstoffer. September has not analyzed the ruins or dust for termites, or traces of explosives.

National Institute of Standards and Technology konkluderer i stedet i sin rapport, at det smeltede metal er blandt andet aluminium fra de to fly, og at der i øvrigt ikke er grund til at tro, at der var nogen former for sprængstoffer eller lignende i de to tårne. National Institute of Standards and Technology concluded in its report that the molten metal include aluminum from the two planes and that there is not reason to believe that there was any kind of explosives or similar in the two towers.

Ifølge forfatterne er virkeligheden en anden. The authors are really another. I den videnskabelige artikel fortæller de, at en støvprøve renset for synlige stykker glas og beton gemte på 0,1% nanotermit. In the scientific article telling that a dust sample from which all visible pieces of glass and concrete stored at 0.1% nanotermit. Forfatterne understreger, at der skal flere prøver til, før de kan sætte sikre tal på det samlede indhold i støvet fra World Trade Center - men ifølge Niels Harrit ser det ud til, at »mange tons ureageret termit« er blevet spredt rundt i New Yorks gader og lejligheder efter de to tårnes kollaps. The authors points out that a number of samples before they can provide figures on the total content of dust from the World Trade Center - but, according to Niels Harrit it appears that many tonnes of unreacted termites "have been spread around in New York streets and apartments after the two towers collapse.

Godt til at ødelægge materiel Good to destroy stock

Inden for det danske forsvar har man et indgående kendskab til normal termit. Within the Danish military has a thorough knowledge of normal termites. Chef for ammunitionsrydningstjenesten, Michael Krogh, kalder det for »lidt af et levn fra Den kolde Krig«. Head of explosive ordnance disposal service, Michael Krogh, calling it "a bit of a relic of the Cold War. Han fortæller, at termit er godt - og bliver brugt - til at ødelægge materiel , inden det falder i fjendens hænder. He says that termites are good - and is being used - to destroy the stock before it falls into enemy hands.

Michael Krogh kender ikke nano-versionen, men han kan umiddelbart godt forestille sig, at den kunne bruges til at rive en bygning ned. Michael Krogh unaware nano version, but he may just well imagine that it could be used to tear the building down.

When ordinary termites are roasted by forming microscopic balls of iron (picture left). The same kind of bullets were found in large quantity in all samples of dust from the World Trade Center (right). Combined with the discovery of red / gray splinters of the dust getting Niels Harrit to conclude that there "is an indispensable proof" that the termites were used to demolish WTC down. (Photos: The Open Chemical Physics Journal)
Når almindelige termitter bliver brændt af, dannes mikroskopiske kugler af jern (billedet til venstre). When ordinary termites are roasted by forming microscopic balls of iron (picture left). Samme slags kugler er fundet i stor mængde i alle prøver af støvet fra World Trade Center (til højre). The same kind of bullets were found in large quantity in all samples of dust from the World Trade Center (right). Kombineret med fundet af rød/grå splinter i støvet får det Niels Harrit til at konkludere, at der »foreligger et uomgængeligt bevis« på, at der blev anvendt termit til at rive WTC ned. Combined with the discovery of red / gray splinters of the dust getting Niels Harrit to conclude that there "is an indispensable proof" that the termites were used to demolish WTC down. (Fotos: The Open Chemical Physics Journal) (Photos: The Open Chemical Physics Journal)
»Termit brænder let gennem jern og beton med nogle tusinde graders temperatur. 'Termites easily burn through steel and concrete with a few thousand degree temperature. Det svære er at få den til at brænde vandret, for det er tyngdekraften, der styrer bevægelsen. The difficult thing is to get it to burn horizontally, as it is gravity that controls movement. Men hvis man kan få den til at brænde skråt ned igennem, kunne man nok få jerndragere til at glide og på den måde ødelægge strukturen,« vurderer Michael Krogh. But if you can get it to burn down through the inclined, you could probably get jerndragere to slip and thus destroy the structure, "assesses Michael Krogh.

»Så kunne man få sat lidt dynamik i bygningen, så den bevæger sig, lidt på den måde som Twin Towers styrtede sammen på. 'So we could get a little momentum in the building so that it moves a little in the way the Twin Towers collapsed on. Når der først kommer gang i nogle konstruktionsdele, så fortsætter den bare med at kollapse. Once a revival in some design elements, so it just continues to collapse. Jeg kunne forestille mig, det kunne være sådan noget,« lyder det fra Michael Krogh - vel at mærke inden han bliver gjort opmærksom på, at samtalen handler om netop tvillingetårnene og 11. I could imagine it could be something, "says the Krogh Michael - he is before he becomes aware that the conversation is about just the Twin Towers and 11 september. September.

Michael Krogh tilføjer, at det er så omfattende et projekt, at man plejer at bruge små, indborede ladninger af sprængstoffer for at få sat processen i gang. Michael Krogh adds that it is so extensive a project that we usually use small household shipments of explosives ready to put the process in motion.

Svært at holde hemmeligt Hard to keep secret
Terrorforsker Martin Harrow interesserer sig blandt andet for den tekniske del af terrorhandlinger. Terror Researcher Martin Harrow interest among others for the technical part of the terrorist acts. Han fortæller, at terrorangreb stort set altid bliver udført med sprængstof af »meget dårlig kvalitet«, og at det som regel enten er hjemmelavet eller billigt og kommercielt. He says that terrorist attacks almost always performed with explosives of very poor quality "and that it is usually either homemade or cheap and commercially. Avancerede sprængstoffer er svære at få fat i, er meget dyre og bliver som regel kun brugt i miner eller ved militæret. Advanced explosives are difficult to obtain, is very expensive and are usually only used in the mines or the military. Derfor er han skeptisk, da han får beskrevet nanotermit og får at vide, at det skulle være brugt i forbindelse med 9/11. Therefore, he is skeptical because he has described nanotermit and told that it should be used in connection with 9 / 11.

MERE OM NANOTERMIT MORE ABOUT NANOTERMIT

Nanotermit er beskrevet i artikler på nettet hos bl.a. Entrepreneur.com og Wikipedia . Nanotermit described in the articles online, including Entrepreneur.com and Wikipedia.

Det er desuden omtalt i en artikel på Physorg.com om en mulig ny kræftbehandling, opfundet af forskere i samarbejde med det amerikanske militær. It is also mentioned in an article in Physorg.com about a possible new cancer treatment, invented by researchers in cooperation with the U.S. military.

»Man eksponerer sig selv enormt meget, når man laver den slags ting. "We expose themselves enormously much when doing things like this. Når man tænker på, hvor meget en organisation gør for at holde sådan en operation hemmelig i forvejen, så bliver det kun sværere, hvis vi taler avancerede sprængstoffer,« konstaterer Martin Harrow. When you consider how much an organization is doing to keep such a secret operation in advance, it becomes only more difficult if we are talking advanced explosives, "notes Martin Harrow.

Efter han har tænkt konsekvenserne lidt igennem, fortsætter han: After he has thought through the consequences suffered, he continues:

»Når man tænker på de foregående terrorangreb fra al-Qaeda, lyder det mærkeligt, at de pludselig skulle bruge mange tons avanceret sprængstof. "When you think about the previous attacks by al-Qaeda, it sounds strange that they suddenly had to use many tonnes of sophisticated explosives. Hvis man alternativt forestiller sig, at en efterretningstjeneste skulle løbe risikoen for at blive opdaget, mens den smugler flere hundrede tons sprængstoffer ind... If one alternative is envisaged that an intelligence had to take the risk of being detected, while the smuggling hundreds of tonnes of explosives into ... Nej, det lyder mærkeligt på alle mulige måder,« mener Martin Harrow, ph.d.-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier. No, it sounds strange in every way possible, "said Martin Harrow, PhD student at the Danish Institute for International Studies.

»Kan være normalt støv« Can be normal dust '

Videnskab.dk har forsøgt at tjekke artiklens indhold hos uafhængige forskere, som arbejder med nanoteknologi. Videnskab.dk tried to check the content of the article from independent researchers working in nanotechnology. Professor i uorganisk kemi Jens Ulstrup fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) kender ligesom de øvrige kilder ikke til nanotermit, men han har skimmet artiklen igennem og vurderer, at analyserne er lavet på baggrund af »meget velegnede« tests efter gældende normer. Professor of inorganic chemistry from Jens Ulstrup Technical University of Denmark (DTU) know like the other sources not nanotermit, but he has skim through the article and determines that tests are made on the basis of 'very useful' tests in accordance with current standards.

Vi har fundet 'the loaded gun' We have found 'the loaded gun'
- Niels Harrit - Niels Harrit
Det samme gør hans kollega på DTU, professor i mikroskopi Andy Horsewell. Similarly, his colleague at DTU, professor of microscopic Andy Horse Well. Efter en hurtig gennemlæsning tvivler Andy Horsewell til gengæld på, at artiklen påviser nanotermit i støvet. After a quick perusal doubt Andy Horse Well in return, that the article shows nanotermit in the dust.

»Forfatterne viser et indhold af ganske almindelige mineraler som aluminium og jernoxid, som ikke er overraskende i støv fra en bygningsbrand. 'The authors show a content of ordinary minerals like aluminum and iron, which is not surprising in dust from a building fire. Jeg vil ikke være overrasket, hvis de målte kemiske sammensætninger kom fra en hvilken som helst brandtomt, men jeg kan tage fejl, for jeg skal understrege, at jeg ikke ved noget om hverken termit eller nanotermit,« siger Andy Horsewell, som er medredaktør på det ansete tidsskrift Materials Science and Technology. I would not be surprised if the measured chemical compositions came from any burnt, but I could be wrong, for I must stress that I do not know anything about either termites or nanotermit, "says Andy Horse Well, who is co-editor of the prestigious journal Materials Science and Technology.

Andy Horsewell tilføjer, at han ikke bliver klog på termitter af at læse artiklen, fordi den ikke uddyber målingerne eller får uvildige internationale eksperter til at forholde sig til emnet. Andy Horse Well adds that he is not wise to termites to read the article because it did not elaborate on the measurements or have independent international experts to address the issue.

Kendte skeptikere Known skeptics
Niels Harrit og de otte medforfattere er kendt som kritikere af de officielle rapporter om, hvad der fik de to tårne og den mere ukendte Bygning 7 ved siden af til at styrte sammen efter angrebet 11. Niels Harrit and eight co-known as critics of the official reports about what caused the two towers and the more unknown building 7 next to collapse after the attack 11 september. September. Niels Harrit mener, at det kan gøre kritikken af artiklens konklusioner værre end normalt. Niels Harrit believes it can make the criticism of the article's conclusions is worse than usual.

LÆS OGSÅ READ ALSO

Interview med Niels Harrit: Videnskabeligt bevis for gammel viden om 9/11 Interview with Niels Harrit: Scientific evidence of ancient knowledge of 9 / 11

og and

Chefredaktør skrider efter kontroversiel artikel om 9/11 Chief progressing after a controversial article on 9 / 11

»Det vil kritikerne naturligvis bruge mod os. 'The critics of course will use against us. Hvis man ikke kan spille bolden, må man angribe manden. If you can not play ball, you attack the man. Men vi har foretaget en kriminalteknisk undersøgelse på videnskabeligt niveau, og resultaterne kan indgå som tekniske beviser, hvis og når der kommer en retssag,« mener Niels Harrit. But we've made a criminal technical investigation on a scientific level, and the results may serve as technical evidence, if and when there will be a trial, "said Niels Harrit.

»Vi har fundet nanotermitter, og hvis de ikke er brugt til at rive tårnene ned, må nogen kunne fortælle, hvorfor og hvordan de så er havnet der,« siger han. "We have found nano termites and if they are not used to tear down the towers, may ever be able to tell why and how they have ended up there," he said.

Videnskab.dk har talt med en række kilder i professionelle danske nedrivningsselskaber, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut og Force Technology; en teknologisk materialeproducent - men ingen kender til nanotermit. Videnskab.dk have spoken to a number of sources in the Danish professional demolition companies, English Fire and Security Technical Institute, National Building Research Institute and Force Technology, a technological material producer - but nobody knows nanotermit. Force oplyser, at man typisk bruger termit til at svejse jernbaneskinner, men har intet bud på, hvorfor det skulle være at finde i en bygning. Force states that typically use termites to weld railway tracks, but no bids on why it should be found in a building.Links Links

Artiklen 'Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe', doi: 10.2174/1874412500902010007 The article 'Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9 / 11 World Trade Center Catastrophe' doi: 10.2174/1874412500902010007

Medforfatter Steven Jones om flydende metal i tårnene Co-Steve Jones of liquid metal in the towers

FAQ fra den officielle rapport om tårnangrebet 11. FAQ from the official report on the tower attack 11 september, bl.a. September, including med bud på, hvorfor man ser flydende metal og ikke har undersøgt for termit i tårnene tendered as to why we see liquid metal and have not studied for termites in the towers

Officiel rapport om begivenhederne op til og efter terrorangrebet (9-11 Commission) Official report on the events up to and after the terrorist attack (9-11 Commission)

Konspirationskritisk site om termit i de to tårne Critical conspiracy site on termites in the two towers

Niels Harrits profil (KU) Niels Harrit profile (KU)

Martin Harrows profil (DIIS) Martin Harrows profile (DIIS)

Jens Ulstrups profil (DTU) Jens Ulstrup profile (DTU)

Andy Horsewells profil (DTU) Andy Wells Horse profile (DTU)

Læs også på videnskab.dk: Read also videnskab.dk:

Niels Harrit: Videnskabeligt bevis for gammel viden om 9/11 Niels Harrit: Scientific evidence of ancient knowledge of 9 / 11

Chefredaktør skrider efter kontroversiel artikel om 9/11 Chief progressing after a controversial article on 9 / 11

11. 11. september - en konspirationsteori September - a conspiracy

Terrorforsker: Forkert fokus i kampen mod terror Terror Researcher: Wrong focus in the fight against terror

Terrorangreb stopper selvmord Terrorist attacks will stop suicide

Dansk software kan optrævle terrornetværk Danish software can dismantle terrorist networks

Krigen mod terror skyder menneskerettighederne i smadder The war on terror slider human rights in smadder

11. 11. september gjorde folk til dårlige bilister September drew people into bad drivers

TEMA: Konspirationsteorier THEME: Conspiracy Theories


So-called XEDS analysis of the chemical content in tiny iron balls from the dust of the World Trade Center (top) compared with the chemical content of the iron balls from termites (bottom). (Illustrations: The Open Chemical Physics Journal)
Såkaldte XEDS-analyser af det kemiske indhold i bittesmå jernkugler fra støvet af World Trade Center (øverst) sammenlignet med det kemiske indhold i jernkugler fra termit(nederst). (Illustrationer: The Open Chemical Physics Journal) So-called XEDS analysis of the chemical content in tiny iron balls from the dust of the World Trade Center (top) compared with the chemical content of the iron balls from termites (bottom). (Illustrations: The Open Chemical Physics Journal)
Termit og nanotermit Termites and nanotermit

(Beskrivelser af de to stoffer er lavet med hjælp fra Det Kongelige Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek.) (Descriptions of the two substances are made with help from The Royal Library / Copenhagen University.)

Termit er blandinger af stoffer, typisk aluminium og metaloxider som jernoxid. Termites are mixtures of substances, typically aluminum and metal oxides as iron oxide. Når det bliver antændt, udvikler det ekstremt meget varme. When it ignited, develops it's extremely hot.

Nanotermit også kaldet supertermit, består i princippet af de samme stoffer, men litteraturen taler mest om blandinger af aluminium og kaliumpermanganat. Nanotermit also called supertermit consists in principle of the same substances, but most writers are talking about a mixture of aluminum and potassium permanganate. Den tekniske betegnelse for nanotermit er på engelsk 'metastable intermolecular composites'. The technical term for nanotermit in English 'meta stable intermolecular composites. Det kan i gel-form males eller stryges på en struktur som f.eks. It may, in gel form painted or deleted on a structure like. stålbjælker. beams.

I nanotermit er partiklerne meget små, på den længste led i mikroskala, på den mindste i nanoskala. In nanotermit particles are very small, at the longest part of the micro scale, the smallest nano-scale. Jo mindre partikler i et gram stof, des større overflade har det, og des hurtigere reagerer det og frigiver på den måde endnu mere intens varme. The smaller particles of a gram of substance, the greater the surface, and the faster it reacts and releases on the way even more intense heat. Ifølge oplysninger fra Det Kongelige Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek har nanotermit endnu ingen særlige praktiske anvendelser, men bliver fremstillet og studeret, så man kan forstå reaktionen bedre. According to information from the Royal Library / Copenhagen University nanotermit has yet no specific practical applications, but are constructed and studied in order to understand the reaction better. Forskere samarbejder endda med det amerikanske militær for at bruge nanotermit i kampen mod kræft . Researchers collaborate even with the U.S. military to use nanotermit in the fight against cancer.

Analyserne i den omtalte videnskabelige artikel er lavet med hjælp af Differential Scanning Calorimetry (DSC), Scanning Electron Microscopy (SEM) og røntgenemission kaldet X-ray Energy Dispersive Spectroscopy (XEDS). The analysis of the scientific article in question is made by means of Differential Scanning Calorimetry (DSC), Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray mission called the X-ray Energy Dispersive Spectroscopy (XEDS). De afslører, at splinterne udvikler en større mængde varme end konventionelle sprængstoffer. They reveal that splinter of developing a larger quantity of heat than conventional explosives.

Janet MacKinlay lived in 2001 against the World Trade Center. Her windows were blown in, when the first tower fell, and her apartment was filled with dust. She saved some of it in a bag so she could use it in a work of art.
Janette MacKinlay boede i 2001 over for World Trade Center. Janet MacKinlay lived in 2001 against the World Trade Center. Hendes vinduer blev blæst ind, da det første tårn faldt, og hendes lejlighed blev fyldt med støv. Her windows were blown in, when the first tower fell, and her apartment was filled with dust. Hun gemte en del af det i en pose, så hun senere kunne bruge det i et kunstværk. She saved some of it in a bag so she could use it in a work of art.
Forfatterne pointerer, at de ikke kan bestemme, præcis hvilken slags nanotermit de taler om, før der er lavet flere prøver - men de understreger, at der er fundet spor af præcist de samme røde splinter i alle fire støvprøver. The authors emphasize that they can not determine exactly what kind nanotermit they are talking about before having done several tests - but stresses that there are found traces of precisely the same red fragments in all four dust samples.

Den røde del af splinterne indeholder kulstof, oxygen, aluminium, silicium og jern, mens det grå kun indeholder jern og oxygen. The red part of the splinter contain carbon, oxygen, aluminum, silicon and iron, while the gray only contains iron and oxygen. Splinterne er magnetiske. Splinter are magnetic.

De fire støvprøver blev indsamlet fra gader og lejligheder på Manhattan fra ti minutter efter det andet tårn faldt og frem til en uges tid senere, hvor en beboer indsamlede en posefuld, da hun fik lov at komme tilbage til sin bolig tæt på World Trade Center. The four dust samples were collected from the streets and apartments in Manhattan from ten minutes after the second tower fell, and up to a week later when a resident collected a bag full when she was allowed to return to his home near the World Trade Center.

Har du en kommentar til denne artikel? Got a comment for this article? Der er 38 kommentarer! There are 38 comments!
Af: Claus Madsen 3. By: Claus Madsen 3 april 2009 kl. April 2009 kl. 23:09 23:09
Alle raske drenge, eller ihvertfald jeg, ved at thermit giver et meget kraftigt lysskær. All healthy boys, or any case, I know that thermit gives a very strong lysskær. Præcis som når magnesium brænder. Det undrer mig at man skulle have været i stand til at brænde bygningsdele over med tonsvis af thermit uden dette lys slap ud. Jeg kan desuden ikke se værdien af "nano" i denne sammenhæng. Just as when magnesium burns. It amazes me that we should have been able to burn the building with tons of thermit without that light spilled out. I can not see the value of "nano" in this context. OK. OK. Det kan få thermitten til at brænde hurtigere, men brændværdien er den samme. Artiklen der linkes til om nanothermit i kræftbehandling taler om at nanothermiten skulle skabe chokbølger. It can get thermitten to burn faster, but the calorific value is the same. The article linked to on nanothermit in cancer talk about nanothermiten would create shock waves. Altså virke som et egentligt sprængstof. So act as a real explosive. Hvis det er tilfældet efterlyser jeg braget og undrer mig over hvorfor man ikke bare har brugt et mere almindeligt sprængstof. Jeg har mine tvivl. Men det er da modigt at videnskab.dk at bringe det her til torvs. If they are calling me crash and wonder why not just have used a more ordinary explosives. I have my doubts. But it is courageous to videnskab.dk to bring this to the square.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Mike Foss 4. By: Mike Foss 4 april 2009 kl. April 2009 kl. 02:47 02:47
Tak til videnskab.dk for at bringe denne nyhed! Thanks to videnskab.dk to bring this news! Med hensyn til Claus Madsens kommentar vedrørende en manglende synlig/hørbar eksplosion, kan jeg henlede opmærksomhed på, at der netop findes rigeligt med understøttende evidens for, at der netop var eksplosioner involveret i de tre World Trade tårnes kollaps: http://www.youtube.com/watch?v=y2A8VMg_B64 http://www.youtube.com/watch?v=MJdEyIQZcYI http://www.youtube.com/watch?v=Hl_2do93Pi0 http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/911/EMS1.pdf With regard to Claus Madsen's comments regarding a lack of visible / audible explosion, I can draw attention to the fact that there just are ample supportive evidence of the explosions was involved in the three World Trade Towers collapse: http://www. youtube.com / watch? v = y2A8VMg_B64 http://www.youtube.com/watch?v=MJdEyIQZcYI http://www.youtube.com/watch?v=Hl_2do93Pi0 http://www.washingtonpost.com/wp -srv/nation/specials/911/EMS1.pdf
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Peter Ole Kvint 4. By: Peter Ole fifth 4 april 2009 kl. April 2009 kl. 08:45 08:45
Et nyt lavpunkt på "Videnskab" A new low of "Science"
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 7 - 7
Af: Michael Højgård Hansen 4. By: Michael Højgård Hansen 4 april 2009 kl. April 2009 kl. 14:27 14:27
Et nyt højpunkt for videnskab.dk for dem der søger dybere! Mht lysskæret, så se følgende video og bemærk alle de små lysglimt i støvet. A new højpunkt for videnskab.dk for those seeking deeper! Mht lysskæret, see the following video and note all the little flashes in the dust. Thermite? Thermite? Bedøm selv!http://www.youtube.com/watch?v=dtx_GcFCs6c Rate it! Http://www.youtube.com/watch?v=dtx_GcFCs6c
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Peter Ole Kvint 4. By: Peter Ole fifth 4 april 2009 kl. April 2009 kl. 15:15 15:15
"Et nyt højpunkt for videnskab.dk for dem der søger dybere! Mht lysskæret, så se følgende video og bemærk alle de små lysglimt i støvet. Thermite? Bedøm selv! http://www.youtube.com/watch?v=dtx_GcFCs6c" Der var ikke nogen fly, og tårnene brænde ikke i en halvtime inden at de faldt sammen. "A new højpunkt for videnskab.dk for those seeking deeper! Mht lysskæret, see the following video and note all the little flashes in the dust. Thermite? Rate it! Http://www.youtube.com/watch?v=dtx_GcFCs6c "There was no aircraft and towers burn in half an hour before they fell together. Der var istedet nogen naon-aliens som lavede sjov! There was instead a Naón-aliens who made fun!
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Michael Højgård Hansen 4. By: Michael Højgård Hansen 4 april 2009 kl. April 2009 kl. 17:59 17:59
Peter! Peter! Kan du forklare mig hvilket bevis du præcis mangler? Selvfølgelig var der fly, men ikke i Pentagonbygningen, og ikke i Shanksville. Can you explain to me what evidence you are just missing? Of course there were planes, but not in the Pentagon building, and not in Shanksville. Har du nogensinde prøvet at tage kritikken alvorligt? Mener du virkeligt at 19 'beduiner' kan udføre denne perfekte manøvre og rive 3 bygninger ned i frit fald. Have you ever tried to take the criticism seriously? Do you really 19 'bedouin' can perform the perfect maneuver and tear 3 buildings down in free fall. Hvorfor har de så ikke gjort det andre steder i verden? Why have they not done so elsewhere in the world? Den officielle forklaring er en vittighed, og NIST rapporten er sofistikeret tegneseriefysik på højeste plan. The official explanation is a joke, and the NIST report is sophisticated cartoon physics at the highest level.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 4 + 4
- 3 - 3
Af: Lars Kristensen 4. By: Lars Kristensen 4 april 2009 kl. April 2009 kl. 21:12 21:12
Det ville have været konstruktivt, at ordet "nano" var udspecificeret som na-no3, således at folk der ikke er kendt med springstoffer, men kender til ordet "nano" i sammenhæng med kulstof, som nato-kulstof og lign. Det vil give en mere forståelig artikel for folk der ikke kender til springstoffer og derfor også få en bedre forståelse for, hvad der menes i artiklen. Da jeg først læste den, tænkte jeg med det samme på nano-kulstof, at et springstof var tilført noget nato-kulstof og derved fik en langt større springeffekt og andre uhyggelige ting. Men jeg kan nu forstå, gennem en omgang googlesøgning, at artiklen handler om springstoffet "termit"der har fået tilført na-no3 stof, således at det får en langt større effekt af en eller anden størrelse. Nu er så for mig spørgsmålet, om ikke nano3 termit sprængstoffet allerede befandt sig i bygningerne fra dag et, da de blev bygget, fordi de jo selvfølgelig en dag skulle rives ned og derfor havde man allerede fra start af, tænkt i de baner. Det kan også forklare, hvorfor bygning 7 også faldt sammen på samme måde. It would have been constructive, that the word "nano" was specified as a na-NO3, so that people are not familiar with spring substances but are familiar with the word "nano" in the context of carbon, which nato-carbon and the like. It will give an article more understandable for people who do not know to skip agents and therefore have a better understanding of what is meant in the article. When I first read it, I thought the same at the nano-carbon, a leap drug was injected something nato - carbon and thus had a much bigger jump effect and other gruesome things. But I can now understand, through a game google search that the article is about the jumping substance "termites" which has been given na-NO3 substance so that it will have a much greater effect of any size. Now, as for me to ask whether NaNO3 termites the explosive was in the buildings from the days when they were built, as they do of course, a day would be demolished and therefore had already from the start, thought in the lanes. It may also explain why building 7 also coincided in the same way.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 4 + 4
- 4 - 4
Af: Kaspar Damm Larsen 5. By: Kaspar Damm Larsen 5 april 2009 kl. April 2009 kl. 11:47 11:47
Skal vi ikke starte fra bunden og blot konstatere at "The Open Chemical Physics Journal" IKKE er peer-reviewed. Should we not start from scratch and simply noted that "The Open Chemical Physics Journal" NOT peer-reviewed. Tværtimod er det et tidsskrift hvor alle og enhver, mod et passende beløb, kan købe sig til spalteplads (http://tinyurl.com/caa9rd). Rather, it is a journal where anyone, from an appropriate amount can buy the column space (http://tinyurl.com/caa9rd). Det er let at tage fejl at dette tidsskrift og "Chemical Physics journal" og "the Journal of Chemical Physics", der begge er reelle, peer-reviewed tidsskrifter. Selve indholdet er også gammelt nyt, det er blevet debunket flere gange (http://tinyurl.com/tohjf). Og Michael Højgård Hansen viser sit sande ansigt når han først påstår at der ikke var noget fly, hverken ved Pentagon (http://tinyurl.com/d6qltz) eller i Shanksville (http://tinyurl.com/crcbd6). It is easy to mistake that this magazine, and "Chemical Physics journal and the Journal of Chemical Physics", both are real, peer-reviewed journals. The content is old news, it has been repeatedly debunket (http: / / tinyurl.com / tohjf). Højgård And Michael Hansen shows his true colors when he first claimed that there was no plane, either by the Pentagon (http://tinyurl.com/d6qltz) or in Shanksville (http:// tinyurl.com/crcbd6). Men mest fornærmende er vel at kalde kaprerne for beduiner', vel vidende at Mohamed Atta, Marwan al-Shehhi og Ziad Jarrah alle tre var universitets-studerende, mens Hani Hanjour var indehaver af en commerciel pilot-licens. But most offensive is probably to call the hijackers bedouin ', knowing that Mohamed atta, Marwan al-Shehhi and Ziad Jarrah all three were university students, while Hani Hanjour was the proprietor of a commerciële pilot license.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Torben Laurberg 5. By: Torben Laurberg 5 april 2009 kl. April 2009 kl. 16:39 16:39
Tak til videnskab.dk for den gode artikel og link til det gode paper, 'Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe'. Thanks to videnskab.dk for good article and link to the excellent paper, 'Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9 / 11 World Trade Center Catastrophe'.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Dr Beeth 5. By: Dr Beeth 5 april 2009 kl. April 2009 kl. 17:38 17:38
Nano-thermate smälter metal strukterna vid en lägre temperatur, och med mindre decibeller än konventionella demolitions material. Nano-thermate narrow metal strukterna vid a lägre temperature och decibels less than convention ella demolitions material. Nano-thermate togs fram av Pentagons forskare under 90 talet, och testades utförligt, bland annat av flera av vetenskapsmännen som jobbar på NIST, och som tydligen fick i uppdrag att inte hitta något spår av explosiv förstörelse. Nano-thermate togs fram av Pentagon forskare under 90 talet, och testades Utfors, bland annat av flera av vetenskapsmännen as jobbar at NIST, och som fick tydligen in uppdrag att inte hitta något av predict EXPLOSIVE enlarge. De medgav tillslut at de inte letade för det. They admitted till the end that they letade inte för det. Detta är inte första artikeln om nano-thermate som publiceras i en ”peer reviewed” forskar tidning. Detta är inte första artikeln on nano thermate as publiceras in a "peer reviewed" forskar tidning. Det finns ochså http://dx.doi.org/10.1007/s10669-008-9182-4 bevis på mycket ovanliga nivåer av 1,3-diphenylpropane i luften under WTC katastrofen: detta är en stark anvisning på att det explosiva matérialet hade fästs till strukturena i bygnaden under en ”sol-gel” form. Att byggnaderna togs ner med explosivt material råder det ingen seriös tvivel om: åtminstonde för dem som har sett architekten Richard Gage's 2 tim långa film: ”9/11: BLUEPRINT fro TRUTH – The Architecture of Destruction” (se www.AE911Truth.org ) Tak Niels Bohr instutet i Danmark, som än en gång visar vägen till riktig fysik! Dr Eric Beeth i Belgien www.911truth.org/article.php?story=20090402172118256 Det finns ochså http://dx.doi.org/10.1007/s10669-008-9182-4 evidence mycket ovanliga nivå av 1.3-diphenylpropane in the air during the WTC disaster: detta är en stark officer at att det hade explosiva material fast till strukturena in bygnaden under a "sol-gel" form. Att byggnaderna train operations with explosivt material has no serious tvivel on: åtminstonde för dem som har sett Architekten Richard Gage's 2 tim långa movie: "9 / 11: Blueprint fro TRUTH - The Architecture of Destruction "(see www.AE911Truth.org) Thank you instutet Niels Bohr in Denmark, which än en gång visar vägen till riktig physics! Dr Eric Beeth Belgium www.911truth.org/article.php?story=20090402172118256
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 3 + 3
- 3 - 3
Af: Niels Harrit 5. By: Niels Harrit 5 april 2009 kl. April 2009 kl. 17:49 17:49
Kære Kaspar Damm Larsen Hvis "The Open Chemical Physics Journal" ikke er peer-reviewed, så ved jeg ikke hvad det var, der skete, da vi sendte artiklen ind. Det skete allerede i november. Den blev positivt modtaget af to referees, men de blev begge to så optaget af problemstillingen, at de kom med forslag til supplerende eksperimenter - den ene over 14 sider. Nogle af deres forslag var faktisk så gode, at vi gik i gang med at lave eksperimenterne. Dear Kaspar Damm Larsen If "The Open Chemical Physics Journal" is not peer-reviewed, so I do not know what it was that happened when we sent the article in. This happened back in November. It was welcomed by two referees, but they were both so concerned by the problem that they came with suggestions for additional experiments - one of 14 sites. Some of their suggestions were in fact so good that we began to make experiments. Det tog tre måneder, og resultatet var en klart bedre artikel. Det er referees, når de er bedst. Da vi indsendte den reviderede version gik den lige igennem med flotte bemærkninger. At man betaler for at få trykt en artikel er helt normalt. It took three months and the result was a much better article. The referees when they are best. When we submitted the revised version went straight through with nice comments. The fact that it pays to have printed an article is completely normal. Det hedder "page charge". It's called "page charge". Disse tidskrifter er forretninger som alle andre. Det er rigtigt, at The Open Chemical Physics Journal ikke ligger i den billige ende. These journals are businesses like any other. It is true that The Open Chemical Physics Journal does not lie in the cheap end. Men heller ikke i den dyre. Men det er netop fordi, det er en "Open" journal. Så kan alle og enhver se artiklen på nettet, fordi brugeren ikke behøver at betale for abonnementet - som normalt er hundedyrt. Hvis man ikke er ansat på en institution, som betaler kollektivt for abonnementet, må man på biblioteket for at læse de gamle, konventionelle tidskrifter. Der var også andre grunde til, at vi valgte The Open Chemical Physics Journal, som anført ovenfor. Endelig er dekanen for Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Niels O. Andersen, medlem af "Editorial Advisory Board". Det er min chef. Se: http://www.bentham.org/open/tocpj/EBM.htm Såh............. Med venlig hilsen Niels Harrit But even in the animal. But it is precisely because it is an "open" journal. So can anyone see the article on the Web because the user does not have to pay for the subscription - which is usually expensive dogs. If you are not employed at an institution which collectively pays for the subscription, you at the library to read the old, conventional journals. There were also other reasons why we chose The Open Chemical Physics Journal, as indicated above. Finally, the Dean of Faculty of Science at the University of Copenhagen, Niels O. Andersen, a member of the Editorial Advisory Board. "It is my boss. See: http://www.bentham.org/open/tocpj/EBM.htm Såh ........ ..... Sincerely Niels Harrit
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 3 + 3
- 3 - 3
Af: Kaspar Damm Larsen 5. By: Kaspar Damm Larsen 5 april 2009 kl. April 2009 kl. 22:50 22:50
Kære Niels Harrit, må jeg have lov at henlede din opmærksomhed på http://tinyurl.com/cdn2al som umiddelbart virker som et meget godt spørgsmål. Dear Niels Harrit, let me draw your attention to http://tinyurl.com/cdn2al directly acts as a very good question. Samme forum har iøvrigt en diskussion ang. Bentham og deres forsøg udi publishing (http://tinyurl.com/d2d2g3). This forum is the way a discussion ang Bentham and their attempts udi publishing (http://tinyurl.com/d2d2g3). Dette vil desuden være det sidste indslag fra min side, da jeg finder kommentar-systemet her helt ubrugeligt ifht. at føre en egentlig diskussion ;) This will be the last spots on my part because I find comments system here totally useless ifht. to keep a proper discussion;)
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 3 - 3
Af: Henrik Nielsen 6. By: Henrik Nielsen 6 april 2009 kl. April 2009 kl. 20:13 20:13
For pokker Videnskab.dk, I underbygger endnu engang jeres troværdighed ved sådanne artikler. Damn Videnskab.dk, I once again reinforces your credibility by such articles. Først jeres artikel den 5. First, your article on 5 marts: "Teolog: Menneskelivet har særlig status", og nu det her konspirations vås. March: "theologian: Human life has a special status," and now this conspiracy Vaassen. Troede jeg havde fundet en seriøst medie på nettet... Thought I had found a serious media on the net ... men ak but ak
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 3 + 3
- 3 - 3
Af: Kristian Deltch 7. By: Kristian Deltch 7 april 2009 kl. April 2009 kl. 15:49 15:49
ja for pokker.. yes the hell .. kedeligt .. boring .. det samme som med månelandingerne.. the same as with månelanding of .. lige så dumt at høre på. equally foolish to listen to. Vi glemmer også at hele verdensøkonomien har jo haft KÆÆMPE glæde af 9/11 ; ) We forget also that the entire world economy has experienced KÆÆMPE delight of 9 / 11;)
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 5 + 5
- 2 - 2
Af: Christoffer Sørensen 7. By: Christoffer Sørensen 7 april 2009 kl. April 2009 kl. 23:10 23:10
Gør bare grin med folk, der stiller spørgsmål. Grin specielt efter I har set http://www.ae911truth.org/ hvor en samling ingeniører og arkitekter stiller spørgsmål til den officielle undersøgelse. Make just a mockery of people who ask questions. Grin especially after I've seen http://www.ae911truth.org/ where a collection of engineers and architects are asking questions to the official investigation.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 3 - 3
Af: Bianca Haug Ingebrigtsen 8. By: Bianca Haug Ingebrigtsen 8 april 2009 kl. April 2009 kl. 09:33 09:33
Jeg personlig er meget tilböjlig til at tro alt mulig skidt om lige GW bush administationen så hvorfor ikke have haft en finger med i spillet til at göre den slags svineri over for sit eget folk. Tekniken og fysiken fides så hvorfor ikke bare for at pointere over for resten af verden at dette terorist atack var 19 personer fra östen, der er jo så meget som ikke stemmer i forhold til hvad man så og oplevede med CCn udsendelsen. I am personally very tilböjlig to believe everything bad of equal GW bush administationen so why not have a finger in the game to göre the kind of mess to his own people. Engineering and Physics Fides so why not just to point out the rest of the world that this teroriste atack were 19 persons from the cheese, which is as much as not voting against what they saw and experienced with CCN broadcast. et eks: Hvor vidste CNN fra at de skulle stille kamerane op? an example: When CNN knew that they would make kamerane up? Hvor vidste de fra at der skulle ske noget stort her? og mere af samme spögsmål. How they knew that there would be something big here? And more of the same spögsmål. der er for meget der ikke stemmer. Så hvorfor ikke dette også. there is too much there is. So why not this too.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 4 + 4
- 2 - 2
Af: Torsten Jacobsen 8. By: Torsten Jacobsen 8 april 2009 kl. April 2009 kl. 13:43 13:43
I den beskrevne artikel hæfter jeg mig ved følgende passage på side 27: 'Another test, described above, involved subjection of red chips to methyl ethyl ketone solvent for tens of hours, with agitation. In the described in Article I shall be liable to the following passage on page 27: 'Another test described above, involved subjection of red chips two methyl ethyl ketone solvent for tens of hours, with agitation. The red material did swell but did not dissolve, and a hard silicon-rich matrix remained after this procedure. The red material did swell but did not dissolve, and a hard silicon-rich matrix remained after this procedure. On the other hand, paint samples in the same exposure to MEK solvent became limp and showed significant dissolution, as expected since MEK is a paint solvent.' I den citerede passage henvises der til 'paint samples', altså maling, flere gange - men man kommer ikke nærmere ind på hvilken type maling? On the other hand, paint samples in the same exposure to MEK solvent became limp and showed significant dissolution, as expected since the MEK is a paint solvent. 'In the quoted passage refers to' paint samples', ie paint, several times - but Monday will not dwell on what type of paint? Med andre ord konkluderes der at de røde stykker IKKE er 'maling', fordi det ikke opfører sig som 'maling', når det nedsænkes i MEK. Jeg forstår ikke hvordan man i en videnskabelig artikel kan benytte et så overordnet udtryk som 'maling' i en sådan sammenligning? In other words, having concluded that the red pieces NOT 'paint', because it does not behave like 'paint' when immersed in MEK. I do not understand how, in a scientific article may use such a general term like 'paint' in such a comparison? forskellige typer maling har vel også forskellige kemiske egenskaber, og sammenligningen er dermed ubrugelig, medmindre der oplyses PRÆCIS hvilken type maling der sammenlignes med? different types of paint have probably also different chemical properties and the comparison is thus useless unless disclosed EXACTLY what type of paint being compared with?
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 3 - 3
Af: Torsten Jacobsen 8. By: Torsten Jacobsen 8 april 2009 kl. April 2009 kl. 17:31 17:31
Da jeg kan se en af artiklens forfattere, Niels Harrit, har kommenteret på denne tråd, kan han måske lokkes til at kommentere på ovenstående? When I can see one of the article authors, Niels Harrit has commented on this thread, he might be lured to comment on the above? Samtidig vil jeg gerne vide om man udover de påståede thermitrester, har fundet spor af den rustbeskyttelse og maling, som har dækket stålbjælkerne fra WTC? At the same time I wondered whether in addition to the alleged thermitrester have found traces of rust and paint that has covered the steel beams from WTC? Man kunne jo ellers fristes til at tro at dette opsigtsvækkende fund ikke er andet end et en rustbeskyttelse+et lag rød maling? You might otherwise be tempted to believe that this startling finding is nothing but a one rust + a layer of red paint? (det beskrevne grå+røde lag) (the described gray + red layer)
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Niels Harrit 9. By: Niels Harrit 9 april 2009 kl. April 2009 kl. 01:25 01:25
Hej Torsten Der er rimeligt tryk på for tiden, så du må undskylde, at jeg ikke har kunnet svare dig før. Det er nemmelig et ret godt spørgsmål/kritik, du kommer med, og du har ganske ret i, at den "paint", der refereres til i artiklen burde være specificeret noget bedre. Det er "almindelig" maling. Hello Torsten, there is reasonable pressure of the moment, so you must apologize that I have not been able to respond to you before. Nemmelig That is a pretty good question / criticism you make, and you are quite right that the "paint" , referred to in the article should have specified better. It is "normal" paint. Og jeg tror faktisk ikke, der er nogen der har interesseret sig ret meget for, lige hvad for en slags maling det var. And I do not actually think there is anyone who has been interested in much of anything for a kind of paint it was. Hvis du har lidt check på den organiske kemi, ville du også forvente, at det meste almindelige maling, som vi smører på væggene går i opløsning i et godt organisk opløsningsmiddel, hvadenten det foreligger som olje- eller vandbaseret opslemning/emulsion. Faktisk, så syntes jeg, det eksperiment var så åndsvagt og indlysende, at det ikke skulle med i artiklen. If you have a little check on the organic chemistry, you would also expect that most ordinary paint, which we lubricates the walls is a good solution in organic solvent, whether it exists as olje-or water-based suspension / emulsion. In fact, so I thought the experiment was so åndsvagt and obvious that it should not be included in the article. Men det var der andre, der ville have. Den diskussion, der er dukket op omkring den rustbeskyttende maling er meget mere interessant - og kompliceret. Man smører jo rustbeskyttende maling på jernkonstruktioner - mønje og diverse chromater. Men den maling, der er smurt på tårnenes jernkonstruktion er kun delvis beskrevet i NIST rapportens afsnit NIST NCSTAR 1-3C, appendix D, som bestående af 36 % Iron oxide 20 % Zinc yellow (som er zinc chromat) 34 % Tnemec picment (som er hemmeligt) 10 % Silica (kvarts) Dertil kommer nogle opløsningsmidler (oljer, resiner) til at holde det hele sammen. Før vi begynder at sammenligne med XEDS spektrene af vores nanothermitter, skal vi bare lige finde ud af, hvad "Tnmec picment" er. Det kan man få at vide i form af et "Material Safety Data Sheet", som SKAL være offentligt. http://www.tnemec.com/resources/product/msds/m10v.pdf Her fremstår det, at "Tnemec picment" indeholder: 3 % Zink forbindelser 10 - 15 % jernoxider 4 % kvarts 30 % Talg (som er magnesium (!) silicater). 6-10 % calcium silicater og aluminater 5 % silica (slags kvarts) 23% Opløsningsmiddel, alkoholer Altså: Med den sidste post afsløres det, at hvad vi har at tale om her, er det fluidum, man smører på, hvorefter opløsningsmidlet (23 % af 34 %) fordamper. Udover jernoxider indeholder den tilbageværende, rustbeskyttende maling altså ca 25 % zink chromat, og knapt 20 % magnesium silikater (talg). Det ser vi ikke meget til i XEDS spektrene. Det eneste, hvor man ser bittesmå bidrag fra Zn og Chrom er Figur 14, som blev brugt til forsøget med methyl ethyl keton. De andre spektre stammer fra chips, der blev knækket, så man havde en ren, uforurenet brudflade. Som det også står i tekstenl , så var vi ganske klar over, at chipsen til forsøget i Figur 14 var snavset. But there were others who would have. The discussions that have emerged around the rust protective paint is much more interesting - and complicated. One lubricates the rust protective paint on steel structures - red led and various chromates. But the paint is smeared on tower's steel structure is only partially described in the NIST Report, NIST NCSTAR 1-3C, appendix D, consisting of 36% Iron 20% Zinc oxide yellow (which is zinc chromate) 34% Tnemec picment (which is secret) 10% Silica (quartz ) In addition, some solvents (oljer, resins) to keep it all together. Before we begin to compare with XEDS spectra of our nanothermitter, we just find out what "Tnmec picment" is. We can learn in the form of a "Material Safety Data Sheet" which should be public. http://www.tnemec.com/resources/product/msds/m10v.pdf It appears that the "Tnemec picment" contains: 3% Zinc compounds 10 - 15% iron oxides 4% quartz, 30% Fats (as magnesium (!) silicates). 6-10% of calcium silicates and aluminater 5% silica (quartz type) 23% Solvent, alcohols Well: The last post revealed what that what we are talking about here is the fluid that lubricates the, after which the solvent (23% to 34%) evaporates. In addition to iron oxides, the remaining, rust protective paint representing approximately 25% zinc chromate, and barely 20% magnesium silicates ( tallow). We see little in XEDS spectra. The only thing where you see tiny contribution from Zn and Chromium is Figure 14, which was used for the experiment with methyl ethyl ketone. The other spectra derived from the chips that were broken, so it was a clean, unpolluted fracture surface. As it is tekstenl, so we were quite aware that the chipset for the experiment in Figure 14 was dirty. Og det kan da godt være, at den var overfladeforurenet med noget rustbeskyttelse. And it may well be that the surface was contaminated with some rust. Eller hvad som helst andet. Vi ser meget kraftige signaler fra aluminium - som vi er overbevist óm er elementært aluminium. Den eneste komponent i den rustbeskyttende maling, som kunne give anledning til et Al-signal, er den noget unøjagtigt beskrevne mængde af "aluminater". Or anything else. We see very strong signals from aluminum - as we are convinced is elemental aluminum. The only component of the rust protective paint, which could give rise to an Al signal is somewhat inaccurately described the amount of "aluminater ". Det ligner absolut en beskeden og usikker komponent i malingen, som langt fra ligner de kraftige signaler fra aluminium, man kan se i vores artikel. I ingen af de optagne spektre har vi set magnesium, hvilket der også skulle være i rigelig mængde, hvis det var malingen. Endelig reagerer vores chips altså temmeligt voldsomt ved opvarmning. Der plejer rustbeskuttende maling ikke at gøre. Såååhh... De bedste hilsner Niels It certainly looks like a modest and uncertain component of the paint, far from resembling the strong signals from the aluminum, you can see in our article. In none of the recorded spectra, we have seen magnesium, which also should be abundant, if was the paint. Finally, our chip therefore react quite violently when heated. rustbeskuttende There tends not to make paint. Såååhh ... Best regards, Niels
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 5 + 5
- 2 - 2
Af: Niels Harrit 9. By: Niels Harrit 9 april 2009 kl. April 2009 kl. 01:32 01:32
Hej Torsten igen. Jeg havde sat en masse linieskift i ovenstående. Men nu ser det godt nok kompakt ud. Mvh Niels Hello Torsten again. I had a lot of linebreaks in the above. But now it looks good enough compact out. Mvh Niels
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 3 + 3
- 3 - 3
Af: Martin Nielsen 9. By: Martin Nielsen 9 april 2009 kl. April 2009 kl. 10:26 10:26
Kære Niels Harrit. Du svare ikke på det meget simple spørgsmål. Hvilken slags malling har i testet? Hvem har produceret det? Hvad er dens sammensætning? Det er et ret væsenligt element i jeres artikel at i korrekt har udelukket maling som kilde. Jeg har endnu et spørgsmål som jeg håber du vil svare på. Har i forsøgt at isolere de mallingsrester som er at finde i støvet? Dear Niels Harrit. You do not answer the very simple question. What kind Malling has tested? Who produced it? What is its composition? It is a pretty creature element in your article that correctly ruled out paint as the source. I have another question which I hope you will respond. Have you tried to isolate the Malling residues which are present in the dust?
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Niels Harrit 9. By: Niels Harrit 9 april 2009 kl. April 2009 kl. 21:54 21:54
Hej Martin SOm jeg forklarer ovenfor, så er der ikke nogen, der har gået op i, hvad det var for en maling. Hi Martin As I explained above, there is no one who has gone into what it was for a painting. Og jeg synes, eksperimentet er ligegyldigt - og derfor ikke vigtigt - for al almindelig maling vil gå i opløsning i den anvendte opløsningsmiddel. Den grunder, der blev brugt på stålkonstruktionen er mere interessant, som jeg også skriver ovenfor. And I think that the experiment does not matter - and therefore not important - for all ordinary paint will go into solution in the solvent. The reasons which were used in the steel structure is more interesting, as I write above. Til dit andet spørgsmål er svaret nej. For your second question, the answer is no. Disse partikler er isoleret med en magnet fra støvet. These particles are isolated with a magnet from the dust. Vi har ikke analyseret al støvet. Mvh Niels We have not analyzed all the dust. Mvh Niels
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 3 + 3
- 2 - 2
Af: Martin Nielsen 10. By: Martin Nielsen 10 april 2009 kl. April 2009 kl. 01:19 01:19
Kære Niels Harrit. Dear Niels Harrit. Undskyld men du svare stadig ikke på spørgsmålet. Sorry but you still do not answer the question. Er det muligt at få oplyst præcist hvilken malling i har testet? Is it possible to ascertain exactly what Malling in've tested?
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Martin Nielsen 10. By: Martin Nielsen 10 april 2009 kl. April 2009 kl. 01:27 01:27
Kære Niels Harrit. Dear Niels Harrit. Du skriver at dekanen for Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Niels O. Andersen, er medlem af The Open Chemical Physics Journal's Editorial Advisory Board. You write to the Dean of Faculty of Science at the University of Copenhagen, Niels O. Andersen, a member of The Open Chemical Physics Journal's Editorial Advisory Board. Dette ser ikke ud til længere at værer tilfældet, hans navn er ikke at finde på URL:http://www.bentham.org/open/tocpj/EBM.htm. This does not seem long to be the case, his name is nowhere to be found at URL: http://www.bentham.org/open/tocpj/EBM.htm. Har du en kommentar til dette? Got a comment on this?
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 3 + 3
- 2 - 2
Af: Niels Harrit 10. By: Niels Harrit 10 april 2009 kl. April 2009 kl. 11:31 11:31
Hej Martin Hvad angår den maling, der er omtalt i artiklen, så har jeg nu to gange forklaret, at vi ikke ved, hvilket fabrikat, det var. Hi Martin Regarding the paint, quoted in the article, I have now twice explained that we do not know which brand it was. Det betyder ikke noget. Med hensyn til Niels O. Andersen, så har du sørme ret. It does not matter. Concerning Niels O. Andersen, then you sørme right. Han har trukket sig. He has withdrawn. Det må være sket indenfor de sidste to dage. Mvh Niels It must have happened within the last two days. Mvh Niels
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 3 - 3
Af: Michael Højgård Hansen 10. By: Michael Hansen Højgård 10 april 2009 kl. April 2009 kl. 11:53 11:53
Til Kasper damm Larsen: Jeg ved ikke hvilket ansigt jeg viser for dig, men det er nyttigt at søge dybere ned i bevismaterialet end et par links. To damm Kasper Larsen: I do not know what face I show to you, but it is useful to look deeper into the evidence than a few links. Søg de originale videooptagelser og døm selv. Search the original video and judge yourself. Mht til ordet 'beduiner', så var det jo netop sat i henførselstegn. Mht to the word 'bedouin', it was indeed set in henførselstegn. Der er ikke grænser for hvor primitive den arabiske verden alt ofte præsenteres. There are no limits to how primitive the Arab world often presents everything. Men når det gælder 11/9-2001 er der ingen problemer med at tro at den arabiske verden stod bag dette højst avancerede angreb. But when it comes 11/9-2001 is no trouble believing that the Arab world behind the most sophisticated attacks.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 4 + 4
- 2 - 2
Af: Michael Hein 10. By: Michael Hein 10 april 2009 kl. April 2009 kl. 11:54 11:54
Kunne man ikke forestille sig at det aluminium der er blevet fundet sammen med de øvrige partikler i flagerne kommer fra selve flyvemaskinen? Hele skroget på sådan et fly er lavet at aluminium, og vi ved at det er blevet presset ind igennem bygningen med ca. Could not imagine that the aluminum has been found along with the other particles in the flag come from the airplane? Entire hull in such a plane is made to aluminum, and we know that it has been pushed through into the building with approx. 500 kmt, og herefter har været midt i en voldsom brand. Hvis man ser på billede 2 i artiklen her: http://www.debunking911.com/moltensteel.htm Kan man se at det smeltede metal der snakkes om som bevis for at der er en thermite reaktion faktisk kommer lige omkring der hvor flyvemaskinen er endt efter at have ramt bygningen fra den anden side. Kunne der ikke være en rimelig mulighed for at man når der kan dannes flager som dem der er fundet, når man har en del forskellige metaller og legeringer samt en ekstrem høj varme og vel også noget brændstof fra flyet samlet i det område? Der opstår vel også en del varme og effekt simpelthen ved at metallet fra flyet med den fart preses hen over og igennem metallet i bygningen. 500 KMT and then was the middle of a fierce fire. If you look at picture 2 of the article here: http://www.debunking911.com/moltensteel.htm Can you see the molten metal the conversation as evidence that there is a thermite reaction actually comes around to where the airplane ended up having hit the building from the other side. Could there be a reasonable possibility that when flakes can be formed as those who are found when one has a part various metals and alloys, and an extremely high heat and probably also some fuel from the aircraft assembled in the area? There are surely also part heat and power simply through the metal from the aircraft with the speed Preses across and through the metal in the building.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Michael Højgård Hansen 10. By: Michael Hansen Højgård 10 april 2009 kl. April 2009 kl. 12:05 12:05
Aluminium er mig bekendt sølvfarvet i flydende tilstand. Aluminum is my friend silver in a liquid state.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 3 + 3
- 2 - 2
Af: Michael Hein 10. By: Michael Hein 10 april 2009 kl. April 2009 kl. 13:09 13:09
Til Michael Højgård Hansen Hvis du læser artiklen, eller billedteksten her på siden vil du læse: Det røde lag indeholder kulstof, oxygen, aluminium, silicium og jern i et forhold, der ifølge forfatterne passer til nanotermit. For Michael Hansen Højgård If you read the article or the caption on this page you'll read: The red layers contain carbon, oxygen, aluminum, silicon and iron in a proportion according to the authors fit nanotermit. Og en af de ting debatten jo lidt går på er hvordan den blanding er kommet der.. And one of the things is a little debate going on is how the mixture has come to .. så det kan godt være aluminium er sølvfarvet når det er flydende, men det er vist ligemeget i forhold til debatten. so it may well be aluminum is silver when it is liquid, but this matter is shown in relation to the debate.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Michael Højgård Hansen 10. By: Michael Hansen Højgård 10 april 2009 kl. April 2009 kl. 17:08 17:08
Nu snakker vi jo ikke om 'partiklerne' i støvet fra world trade center, men derimod om det flydende metal der løber ud af bygningen, og der tydeligvis ikke er sølvfarvet. Now we are talking not about 'particles' in the dust from the World Trade Center, but the liquid metal flowing out of the building, and obviously not silver. Ergo, når det ikke er aluminium, taler vi om et metal med endnu højere smeltepunkt. Bygningen brændte jo ikke længe og meget før kollaps, så det er meget mystisk hvordan det flydende metal er opstået på ca. Ergo, when it is not aluminum, we are talking about a metal with higher melting point. The building burned the long and much before the collapse, so it's very strange how the liquid metal has arisen around. en time. an hour. I hullet fra første fly ses en kvinde vinkende, og lænende sig ud. The hole from the first plane was a woman angled end and leans out. Det passer ikke med de høje temperaturer, som skulle være opbygget. It does not match the high temperatures that would be built. Der må være en anden forklaring. There must be another explanation. Når der så samtidigt er utallige vidner der taler om eksplosioner. When there simultaneously are numerous witnesses who talk about explosions. Når der ses røg på gadeniveau, og tales om gadeniveaueksplosioner før bygningens kollaps, når bygningen omdannes til nanostøv i frit fald, når røgen bevæger sig pyroklastisk, når mange tons tunge stålsektioner kastes 100m. With the smoke at the street level, and talk about street level explosions before the building's collapse, when the building converted into nano-dust in free fall, when the smoke moves pyroklastisk when several tonnes of heavy steel sections subjected to 100m. eller mere væk, når der ses symmetriske parabelbuer i kollapsets, når der findes splintrede knogler på nabobygninger, når alt bliver tilintetgjort, når alt transporteres væk i rekordtid/døgndrift, beviserne fjernes trods protester, når toppen ikke tilter ud over kanten, men pløjer sig gennem sin egenmodstand i perfekt symmetri..osv.osv. or more away, when there are symmetrical parabelbuer of collapse when there are splinter the bones of the neighboring buildings, when everything is destroyed, when all carried away in record time / day operation, the evidence removed despite protests when the top does not tilt over the edge, but the plow is through its own resistance in perfect symmetry .. osv.osv. Så er det man må spørge sig selv om der ikke er basis for en ny undersøgelse! So is it you have to wonder if there is no basis for a new investigation! Niels m.fl. Niels et al har fundet og påvist det avancerede termit. have found and demonstrated the advanced termites. Vi bør have en ny undersøgelse. We should have a new study. Alene alle disse endeløse diskussioner beviser det. Just all these endless debate proves it.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Michael Hein 11. By: Michael Hein 11 april 2009 kl. April 2009 kl. 21:58 21:58
Så snakker vi forbi hinanden, jeg snakker ikke om det flydende formodentlige metal man ser komme ud af bygningen, men om en kilde af aluminium der sammen med de andre metaller i bygningen måske kunne blive til en thermite reaktion eller flagerne der omtales i artikelen. So we are talking past each other, I am talking not about the liquid metal probably just looking to get out of the building, but a source of aluminum together with the other metals in the building might become a thermite reaction or flags are mentioned in the article.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 3 - 3
Af: Michael Højgård Hansen 12. By: Michael Hansen Højgård 12 april 2009 kl. April 2009 kl. 08:32 08:32
Til Michael Hein: Vi taler muligvis forbi hinanden, men dit link viser stadig smeltet metal der flyder ud af bygningen i en lys gul farve efter ca. For Michael Hein: We are able to pass each other, but your link still shows molten metal flowing out of the building in a bright yellow color after approx. 1 times ild. 1 hour fire. Da det ikke er aluminium, hvad er det så? Since it is aluminum, what is it? Det smeltede metal i ruinerne fra de 3 bygninger, holdt sig varm i flere uger efter, og oprydningsarbejdere fandt flydende strømme af dette metal. Samtidigt vil jeg spørge dig om du ikke finder det mærkeligt så megen tid, og så mange sider der er oprettet til at svare på alle de mange underlige fænomener fra den dag. The molten metal in the ruins of the 3 buildings remained hot for several weeks and cleanup workers were liquid flow of this metal. While I will ask you if you do not find it strange so much time and so many pages are created for to answer all the many strange phenomena of the day. Sandheden har som regel ikke brug for hjælp, den giver sig selv. The truth is usually not need help, it gives itself. Vi bliver manipuleret med i et omfang så stort at vi ikke længere kan se forskel på en eksploderende bygning og en kollapsende bygning. We are being manipulated on a scale so large that we no longer can see the difference between an exploding building, and a final collapse of the building. Undersøger man alle begivenheder fra denne dag, tiden før, tiden efter, så så er det jo tydeligt at der er tale om et stort cover up, som hjælpes godt på vej af det faktum at vi som mennesker har svært ved at tro at vi manipuleres med, at vi bliver udsat for en form for propaganda eller hjernevask om du vil. Examined all the events from that day, sometimes before, sometimes after, so then it is clear that this is a great cover up as well on the way helped by the fact that we as humans find it hard to believe that we manipulated with that we are exposed to a form of propaganda or brainwashing if you like. Der er ingen begivenheder fra denne dag der bare fortæller en troværdig historie, uden modsigelser eller vidner der observerede andet. There are no events from that day to just tell a credible story, with no contradictions or witnesses who observed the second. Det tog mig selv 3 dage, med et åbent sind at acceptere at der er noget rivende galt, og jo mere jeg det sidste år har gravet frem, desto tydeligere er det. It took me 3 days, with an open mind to accept that there is something wrong fast, and the more I am the last year has dug up, the clearer it is. Som Goebbels og vist nok også Gøring sagde under 2.verdenskrig. As Goebbels and showed probably Gøring said during 2.verdenskrig. Hvis bedraget er stort nok, så tro folk på det. If deception is large enough so that people believe in it. Og jeg indrømmer DETTE ER ET MEGET STORT BEDRAG. And I admit this is an unusually high deception. Men et bedrag er det!Og historien vil fortælle denne version når tiden er moden til det. But an illusion it is! And history will tell that version when the time is ripe. Endnu er vi i den fase i en erkendelsesproces hvor 2 store grupper af befolkninger diskuterer nådesløst(;-) hvad der er op og ned. Once we are in the phase of a recognition process where 2 large groups of people discussing mercilessly (;-) what's up and down. Forstadiet til at begivenheden endelig bliver accepteret som den store løgn den vitterligt er. Precursor to the event is finally accepted as the big lie it really is.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Michael Hein 12. By: Michael Hein 12 april 2009 kl. April 2009 kl. 11:04 11:04
Hvis du nu læser det jeg skriver i mit indlæg, så kan de se at jeg udelukkende bruger linket til at henvise til billede 2, der viser hvor flyvemaskinen ender i bygningen. Mit indlæg i debattet går udelukkende på om det alumninium der findes i flagerne KUNNE komme fra flyet eller dele herfra, og ikke som andre antager have noget med malingen at gøre. Jeg er ikke intereseret i din personlige mening om 9/11, jeg skal nok sætte mig ind i det og danne min egen! Hvis du vil have et andet bud på hvad det du ser løbe ud på billedet kan være, så læs hele artiklen jeg linkede til, for det er ikke et emne jeg har lyst til at diskutere her. Jeg er kun intereseret i om metallet fra flyet, sammen med bygningens og branden kunne danne en thermite reaktion, eller om der kunne opstå en process der danner thermite flager. If you read what I write in my speech, so they can see that I only use the link to refer to picture 2, which shows where the airplane ends up in the building. My contribution to the debate is only on the alumninium found in the flag could come from the aircraft or parts from it and not assume that others have something to do with the paint. I am not interested in your personal opinion about 9 / 11, I'll put myself into it and form my own: If you want a Second bid for what you see running out of the image can be, read the entire article I linked to, because it is not a subject I want to discuss here. I am only interested in whether the metal from the aircraft, along with building and fire could form a thermite reaction, or whether there could be a process which thermite flakes.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 3 + 3
- 3 - 3
Af: Jens Pedersen 13. By: Jens Pedersen 13 april 2009 kl. April 2009 kl. 11:33 11:33
Det her er pseudovidenskab af værste skuffe. This is pseudo-science of the worst sort. Harrit har fundet oxyderet metal i støvet fra WTC. Harrit took oxidised metal dust from the WTC. Meget forbavsende! Very surprising! Det fremgår ikke, at der er fundet nogen stoffer, som ikke burde være til stede i en bygning med bærende konstruktioner af stål. It is not that found no substances that should not be present in a building with structural steel. Er Harrits teori så, at arbejdere inden flyangrebet har gået rundt i bygningen, afmonteret stålbjælkernes brandbeskyttelse, påført et solidt lag termit, og derefter igen monteret brandisoleringen og sat beklædningen på plads igen - uden at nogen har bemærket det? Is Harrit theory so that workers flyangrebet have gone around the building, removed fire protection beams, bearing a solid layer of termites, and then again mounted fire insulation and put the casing back into place - without ever noticed this? Jeg har set grundigt på den film, Harrit henviser til, og jeg kan ikke se skyggen af noget, der ligner en eksplosion - jeg kan kun se en bygning der kollapser. I have looked carefully at the movie Harrit whereas, and I can not see the shadow of something like an explosion - I can only see a building to collapse. Så er der en anden Harrit påstand, jeg finder ultrabesynderlig: flydende metal??? Then there is another Harrit claim, I find ultra-strange: liquid metal?? Jeg har ikke set nogen billeder eller film fra WTC, der viser flydende metal. I have not seen any pictures or movies from the WTC, showing liquid metal. Og påstanden om, at der skulle have skvulpet en større sø af flydende metal rundt i ruinerne i flere måneder - prøv lige at regne lidt på den påstand. And the claim that there should have a larger Sunday gurgle of liquid metal around the ruins for several months - just try to rely a little on the claim. Og i så fald måtte det ved størkningen have dannet en eller flere gevaldige klumper. And if so, might it by clotting have formed one or more massive clumps. Er der nogen der har set sådan en klump blive bjærget ud fra ruinerne? Has anyone seen such a clump will be recovered from the ruins? Jeg har set masser af forvredet og sammenfiltret metal, men intet der så ud som om det havde været smeltet. I've seen plenty of distorted and matted metal, but nothing that looked as if it had been melted.
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Michael Højgård Hansen 13. By: Michael Hansen Højgård 13 april 2009 kl. April 2009 kl. 18:26 18:26
Flydende metal fra bygning: http://video.google.com/videoplay?docid=3408887492231274773 Flydende metal under bygning i ugerne efter: http://www.youtube.com/watch?v=Cx33GuVsUtE Sammensmeltede bygningsdele under WTC: http://www.youtube.com/watch?v=xbMu2w7fSG8&feature=related Liquid metal from building: http://video.google.com/videoplay?docid=3408887492231274773 Liquid Metal under construction in the weeks following: http://www.youtube.com/watch?v=Cx33GuVsUtE merged under the WTC buildings: http: / / www.youtube.com/watch?v=xbMu2w7fSG8&feature=related
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 3 + 3
- 2 - 2
Af: Michael Højgård Hansen 13. By: Michael Hansen Højgård 13 april 2009 kl. April 2009 kl. 18:42 18:42
http://www.youtube.com/watch?v=3SLIzSCt_cg&feature=related Se denne video, og fortæl mig at John Gross fra NIST er troværdig! http://www.youtube.com/watch?v=3SLIzSCt_cg&feature=related Watch this video and tell me that John Gross of NIST is credible!
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: Vibeke Hjortlund 15. By: Vibeke Hjortlund 15 april 2009 kl. April 2009 kl. 13:54 13:54
Redaktionen har fjernet to indlæg fra en person, der kalder sig Isak Nyton. The editors have removed the two messages from someone calling themselves Isak Nyton. Du er som læser altid velkommen til at deltage i debatten på videnskab.dk, men du skal benytte dit rigtige og fulde navn, når du opretter dig som bruger. You are reading the always welcome to participate in the debate on videnskab.dk, but you must use your real and full name when you create your user. Debatreglerne for videnskab.dk findes her: http://videnskab.dk/content/dk/om_videnskabdk/debat Mvh Vibeke Hjortlund, videnskab.dk Debate Rules for videnskab.dk found here: http://videnskab.dk/content/dk/om_videnskabdk/debat Mvh Vibeke Hjortlund, videnskab.dk
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2
Af: mathias pedersen 29. By: Mathias Pedersen 29 april 2009 kl. April 2009 kl. 22:57 22:57
har et spørgsmål hvis det sydlige tårn var blevet ramt anderledes ville det så ha' fået det til at styrte sammen før det nordlige? have a question if the south tower had been hit differently would it ha 'been given it to collapse before the North?
Upassende indlæg Inappropriate message
Vurder indlæg Rate post
+ 2 + 2
- 2 - 2

Log ind Login

For at kunne kommentere på artikler på skal du være logget på som bruger af videnskab.dk To comment on articles, you must be logged in as a user of videnskab.dk
Opret ny bruger eller få tilsendt password Create new user or have sent the password

Angiv venligst e-mail og kodeord Please e-mail and password

e-mail: e-mail: Password: Password:

Seneste nyheder Latest News

RELATERET RELATED


Emneord: Keywords:

Afstemning Vote

Tror du, at andre end al-Qaeda stod bag '9/11'? Do you think anyone other than al-Qaeda was behind the'9 / 11 '?

Sammensværgelser This collusion

This collusion

Teorierne om, hvem der stod bag angrebet på USA den 11. Theories about who was behind the attack on U.S. 11 september 2001 er mange. September 2001 are many. Nogle mere farverige end andre. Some more colorful than others.

Læs artiklen: " 11. september - en konspirationsteori " Read the article: "September 11 - a conspiracy"

Vidste du: Matematik Did you know: Mathematics

Did you know: Mathematics

Seks ud af ti universitetsstuderende frygter matematikken. Six out of ten university students fear mathematics. Angsten for matematik afspejler sig særligt i valg af uddannelse. Fear of mathematics is reflected particularly in the choice of education.

Læs: Seks ud af ti universitetsstuderende lider af matematik-angst Read: Six out of ten university students suffer from math anxiety

Syge frøer Sick frogs

Sick frogs

En ny sygdom har ramt padder flere steder i verden. A new disease has affected amphibians in several places in the world. Nu beder videnskaben dig om at holde øje med de syge dyr. Now scientists are asking you to keep track of the sick animals.

Læs: " Eksotiske sygdomme dræber padder på rekordtid " Read: "Exotic diseases kill amphibians in record time"

Storby før Absalon Metro before Absalon

Metro before Absalon

På Københavns Rådhus hædrer en guldbelagt afbildning biskop Absalon som byens grundlægger. At the Copenhagen City Hall honors a gold-plated image Bishop Absalon as the city's founder. Helt forkert teori, viser udgravninger. Totally wrong theory, showing excavations.

Læs: København var en storby længe før Absalon Read: Copenhagen was a city long before Absalon

MEST LÆSTE Most read

18. 18. juni 2009 kl. June 2009 kl. 10:57 10:57
16. 16. juni 2009 kl. June 2009 kl. 11:30 11:30
15. 15. juni 2009 kl. June 2009 kl. 10:37 10:37
17. 17. juni 2009 kl. June 2009 kl. 11:37 11:37
16. 16. juni 2009 kl. June 2009 kl. 16:44 16:44
16. 16. juni 2009 kl. June 2009 kl. 09:59 09:59
17. 17. juni 2009 kl. June 2009 kl. 04:18 04:18
17. 17. juni 2009 kl. June 2009 kl. 10:48 10:48
16. 16. juni 2009 kl. June 2009 kl. 04:00 04:00
Gør teksten mindreGør teksten størreSend artikel til venPrint denne nyhedSe alle RSS feeds på Videnskab.dk